Biomangfold og klima: store utfordringer

Biomangfold og klima: store utfordringer Ikke-bærekraftig arealbruk er fortsatt den viktigste årsaken til tap av biomangfold på land. Dette tapet er en like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringer, og det blir viktig å sikre at ikke visse klimatiltak truer biomangfoldet.

Dette var hovedtrekkene fra SABIMAs og BIOs seminar og markering av FNs biomangfolddag, som trakk over 80 tilhørere. Seminaret ble åpnet av miljøvernminister Helen Bjørnøy, som hadde en god gjennomgang av dagens tema. Hun understreket at Regjeringen vil unngå klimatiltak som kan ha negative effekter for biomangfold, og hun fokuserte på den generelle forbruksveksten.

Både Preben Ottesen og Annika Hofgaard trakk fram endret og uheldig arealbruk som viktigere for tap av biomangfold enn klima, og sågar Ørjan Totlands gjennomgang av problemer for pollineringen la mer vekt på arealendringenes negative effekt på pollinatorene (som ikke bare er viktig i naturen, men også avgjørende for landbruket) – selv om også klimaendringer kan påvirke dette komplekse samspillet.

Jan Helge Fosså tegnet et langt mer dystert og dramatisk bilde av hvordan økt CO2-mengde i atmosfæren vil kunne forsure havet. Modeller indikerer at det marine mangfoldet kan endres dramatisk på mindre enn 100 år.

Etter pausen slo foredragene til Erik Framstad og Alv Ottar Folkestad tydelig fast at satsningen på bioenergi, vindkraft og ytterligere vannkraft kan ha betydelige negative effekter på natur og biomangfold. En langt mer gjennomtenkt og helhetlig tilnærming og bedre planlegging må til.

Avslutningsvis holdt Knut Arild Hareide et engasjert innlegg, der han særlig la vekt på at miljøproblemene ikke kan løses ved teknologi alene, men at forbruksmønstrene må endres.

Foredragene finner du her:

Helen Bjørnøy: Åpning
Preben Ottesen: Nytt klima – nye sykdommer og arter. Hvem takker for seg? (5100 kB)
Annika Hofgaard: Klimasoner på vandring – kler vi fjellet? (3500 kB)
Ørjan Totland: Natur ute av fase – den triste historien om bien og blomsten (1650 kB)
Jan Helge Fosså: Havet og CO2 – scenarier med et forsuret hav (1900 kB)
Erik Framstad: Bioenergi – er alt like miljøvennlig? (450 kB)
Alv Ottar Folkestad: Effekter av vindkraftverk og små kraftverk (20 kB)

Seminarets program.